Gegevensbescherming

Naam en contactpersoon van de verantwoordelijke persoon volgens artikel 4 lid 7 AVG

Familie Wolter

Middelicher Straße 297
45892 Gelsenkirchen

Telefoon: +49 (0) 209 77 19 76
Fax: +49 (0) 209 70 10 711

info@braamhorst.de

 

Beveiliging en bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij beschouwen het als onze primaire verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die u verstrekt te beschermen en om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Daarom gebruiken wij de uiterste zorg en de modernste beveiligingsnormen om maximale bescherming van uw persoonlijke informatie te garanderen.

Als privébedrijf zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de voorschriften van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG). We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de gegevensbeschermingsregels worden gerespecteerd, zowel door ons als door onze externe serviceproviders.

Definities

Wetgeving vereist dat persoonsgegevens rechtmatig, te goeder trouw en op een voor de betrokkene redelijke wijze ("wettigheid, billijkheid, transparantie") worden verwerkt. Om dit te garanderen, informeren we u over de afzonderlijke wettelijke definities die ook in deze privacyverklaring worden gebruikt:

1. Persoonlijke gegevens
"Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "de betrokkene"); als identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bijzonder door middel van overdracht aan een identificatie, zoals een naam, kunnen worden geïdentificeerd met een identificatienummer, locatiegegevens, om een ​​online-id of aan een of meer speciale functies die de fysieke weerspiegelen , fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

2. Verwerking
is "verwerking" van elke, al dan niet met behulp van geautomatiseerde processen, een specifieke actie of een dergelijke werkwijze is gekoppeld aan persoonsgegevens zoals het verzamelen, het verzamelen, de organisatie, regeling, opslag, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen het gebruik, de openbaarmaking door verzending, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking, matching of linking, beperking, wissing of vernietiging.

 3. Beperking van verwerking
"Beperking van verwerking" is het markeren van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

4. Profilering
"Profiling": elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, en dat is dat deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon te evalueren, met name de aspecten die verband houden met prestaties op het werk, de economische situatie, gezondheid, om persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

5. Pseudonimisering
"Pseudoniemen" is de verwerking van persoonsgegevens op een manier die persoonsgegevens niet meer kan worden toegewezen aan een bepaald onderwerp zonder de hulp van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie apart worden gehouden en technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat persoonlijke Gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

6. Bestandssysteem
"Bestandensysteem": elke gestructureerde verzameling van persoonsgegevens die toegankelijk is op basis van specifieke criteria, ongeacht of die verzameling gecentraliseerd, gedecentraliseerd is of georganiseerd is in functie van functionele of geografische overwegingen.

7. Verantwoordelijk
"Verantwoordelijke persoon": natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, lichaam of lichaam die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken; het doel en de middelen voor de verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria worden benoemd, in overeenstemming met het EU-recht of het recht van de lidstaten kan worden verstrekt.

8. Processor
"Bewerker" betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, openbare autoriteit, orgaan of lichaam die persoonsgegevens namens de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt.

9. Ontvanger
"Afnemer": elke natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of andere entiteit aan wie persoonlijke gegevens worden meegedeeld, ongeacht of het is met haar aan een derde partij of niet. Autoriteiten die persoonlijke gegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek, wordt in overeenstemming met het recht van de Unie of de wetgeving van de lidstaten, maar niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van deze gegevens door deze autoriteiten moeten voldoen aan de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking.

10. Derde
"Derden" is een natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie om de persoonlijke gegevens op het apparaat of een ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke persoon, de processor en de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn te verwerken.

11. Toestemming
A "toestemming" van de betrokkene, een van de specifieke geval vrijwillig geïnformeerd wijze en ondubbelzinnig gegeven intentieverklaring in de vorm van een verklaring of een ander herkenbaar bevestigende handeling waardoor de persoon dat ze betrokken zijn bij de verwerking van het te begrijpen persoonlijke gegevens.

Wettigheid van verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is alleen geoorloofd als er een wettelijke basis voor verwerking bestaat. De rechtsgrondslag voor de verwerking kan, overeenkomstig artikel 6, lid 1, lit. a - f AVG in het bijzonder:

a. De betrokkene heeft zijn toestemming voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een of meer specifieke redenen gegeven;

b. verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst is, de contractant is de persoon, of de uitvoering van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene verricht;

c. de verwerking is noodzakelijk om een ​​wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen;

d. de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander individu te beschermen;

e. de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag, dat werd overgedragen aan de controller;

f. de verwerking noodzakelijk is om de rechtmatige belangen van de controller of een derde partij, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, overheersen, vooral als het afkomstig is van de betrokkene een kind te beschermen.

Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

(1) Hieronder informeren we over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn z. Naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) wanneer u contact met ons opnemen via e-mail of via een contactformulier, de door u verstrekte gegevens (uw e-mail adres, indien van toepassing, uw naam en telefoonnummer) wordt opgeslagen door ons om uw vragen te beantwoorden. we duidelijk de kosten die in dit verband gegevens na de gegevens niet langer nodig is of de verwerking wordt beperkt indien wettelijke bewaarplicht bestaan.

Verzameling van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website

In het geval van louter informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of anderszins ons informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als je wilt kijken naar onze website, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn voor ons om te laten zien op onze website en om de stabiliteit en de veiligheid te garanderen (.. De rechtsgrondslag is artikel 6, paragraaf 1, Zin 1, onder f AVG):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de vereiste (concrete pagina)
 • Toegang Status / HTTP-status code
 • elke verzonden hoeveelheid gegevens
 • Website waarvan het verzoek afkomstig is
 • browser
 • Besturingssysteem en de interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

 

Gebruik van cookies

(1) Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen, die zijn toegewezen aan de browser die u gebruikt en die bepaalde informatie verstrekken aan de instantie die de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(2) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hieronder worden uitgelegd:

 • Voorlopige cookies (daarnaast a.)

 

a. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

b. U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen en z. B. de acceptatie van alle cookies afwijzen. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies u mogelijk niet in staat stelt om alle functies van deze website te gebruiken.

kinderen

Ons aanbod is eigenlijk voor volwassenen. Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonsgegevens aan ons verstrekken zonder de toestemming van hun ouders of verzorgers.

Rechten van de betrokkene

(1) Intrekking van toestemming 
Als de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op een gegeven toestemming, hebt u het recht om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

Voor de uitoefening van het herroepingsrecht, kunt u altijd contact met ons opnemen.

(2) Recht op bevestiging
U hebt het recht om de verantwoordelijke persoon te vragen om te bevestigen dat wij persoonsgegevens over u verwerken. U kunt op elk gewenst moment een bevestiging aanvragen via de bovenstaande contactgegevens.

(3) Recht op informatie
Als persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u op elk gewenst moment informatie over deze persoonlijke gegevens en de volgende informatie opvragen:

a. de verwerkingsdoeleinden;

b. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

c. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

d. indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur;

e. het bestaan ​​van een recht op rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die u betreffen of op een beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;

f. het bestaan ​​van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

g. als de persoonlijke gegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens;

h. het bestaan ​​van een geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4 DSGVO en - althans in dat geval - betekenisvolle informaties betrokken logica en de omvang en het gewenste effect van de verwerking voor de betrokkene.

Als persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land of een internationale organisatie, heb je het recht om te worden geïnformeerd over de nodige garanties in overeenstemming met artikel 46 AVG in verband met de indiening. We verstrekken een kopie van de persoonlijke gegevens die het onderwerp zijn van de verwerking. Voor eventuele extra exemplaren die u opvraagt, kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van de administratieve kosten. Als de aanvraag elektronisch wordt ingediend, moet de informatie worden verstrekt in een standaard elektronisch formaat, tenzij anders vermeld. Het recht om een ​​kopie te ontvangen krachtens lid 3 heeft geen gevolgen voor de rechten en vrijheden van anderen.

(4) Recht op rectificatie
U hebt het recht om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonlijke gegevens betreffende u te eisen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om de voltooiing van onvolledige persoonlijke gegevens te vragen, inclusief door middel van een aanvullende verklaring.

(5) Recht op annulering ("recht om te worden vergeten")
U hebt het recht om de persoon die verantwoordelijk is voor uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te laten verwijderen en wij zijn verplicht om persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende situaties van toepassing is:

a. De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.

b. De betrokken lidstaten hun instemming met artikel 6, paragraaf 1 letter a of artikel 9, paragraaf 2 punt terug te trekken op de verwerking in overeenstemming persoon een AVG ondersteund, en er is een gebrek aan anderszins juridische grondslag voor de verwerking.

c. De betrokken overeenkomstig artikel 21 persoon, paragraaf 1 AVG tegen verwerking en er geen doorslaggevende rechtvaardigingsgrond verwerking vóór of de desbetreffende overeenkomstig artikel 21 persoon, paragraaf 2 DSGVO beoogt een verwerking.

d. De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.

e. Het wissen van persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU- of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

f. De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1, van de AVG.

Heeft de persoon die verantwoordelijk is voor de persoonlijke gegevens openbaar gemaakt, is zij verplicht onder paragraaf 1 tot schrapping, stelt zij passende maatregelen te nemen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de uitvoering, met inbegrip van technische opdracht voor de verwerking verantwoordelijken die persoonlijke gegevens verwerken om te informeren dat een getroffen persoon heeft verzocht om alle links naar dergelijke persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van dergelijke persoonlijke gegevens te verwijderen.

Het recht om te annuleren ("recht om te worden vergeten") bestaat niet als de verwerking vereist is:

 • het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uitoefenen;
 • voor de naleving van een wettelijke verplichting die de verwerking vereist door het recht van de Unie of de lidstaten, het onderwerp van de lading, of de uitvoering van een taak die van openbaar belang is en wordt uitgevoerd in de uitoefening van het openbaar gezag, dat werd overgedragen aan de controller plaatsvinden;
 • om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, AVG;
 • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historisch onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, paragraaf 1 DSGVO, voor zover de in paragraaf 1 bedoelde recht maakt verwacht dat zij de doelstellingen van deze verwerking onmogelijk of ernstig aangetast te bereiken, of claims doen, uitoefenen of verdedigen.

6) Recht op Beperking van Verwerking
U staat Het Om Te recht verzoeken DAT we DE Verwerking van Uw Gegevens Persoonlijke beperken als Een van de Volgende Voorwaarden van Toepassing is:

a. de juistheid van de persoonsgegevens Wordt deur de betrokkene betwist gedurende Een periode van de de for the Verwerking verantwoordelijke toelaat OM de juistheid van de te persoonsgegevens zullen nagaan;

b. de Verwerking is Onwettig en de betrokkene weigert de Persoonlijke Gegevens te Verwijderen en vraagt ​​in Plaats daarvan de Beperking Van het gebruik van de persoonsgegevens;

c. de for the Verwerking verantwoordelijke Heeft de persoonsgegevens klinknagel lange Nodig for the doeleinden van de Verwerking, Maar de betrokkene iced DAT this doet Beweringen, rechtszaken uitoefent van verde over, van

d. de Persoon Zich te verzetten Tegen de Verwerking in overeenstemming met artikel 21, paragraaf 1 AVG zolang ingelogd niet duidelijk van de Legitieme redenen for the aanklacht de opwegen Tegen de Betrokken Persoon Tegen totaal diend.

Als de Verwerking Beperkt in overeenstemming met de hierboven Beschreven Voorwaarden, this persoonsgegevens are - afgezien their opslag - Alleen ontmoette Toestemming Van het individu van for the vaststelling, de uitoefening van de Verdediging van juridische claims van OM de rechter van Een andere Persoon of entiteit te beschermen, van OM redenen Belangrijk Openbaar Belang van de Unie van Een van de Lidstaat.

Om gebruik te can maken Van het OM de juiste Verwerking te beperken, Kan de betrokkene op elanden even contact met ons Us via de hierboven vermelde Contactgegevens.

(7) Legal op gegevensportabiliteit
U staat Het vrij OM Persoonlijke Gegevens over de u ons roept verstrekt om in Een gestructureerd, consistente en machine-Leesbaar formaat, en ooit heft Het vrij OM this information Een andere lading, zonder gehinderd te zijn deur degenen de responsible Zijn dat de persoonsgegevens al moesten verstrekt verzonden, op voorwaarde DAT:

a. de Verwerking reacties geven, collega op Een Toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, Onder a), artikel 9, lid 2, Onder a), van Een opdracht overeenkomstig artikel 6, lid 1, Onder b) AVG, s

b. de Verwerking gebeurt met behulp van Geautomatiseerde procedures.

Het bij gebruik van Het op juiste gegevensportabiliteit in overeenstemming met deksel 1, voert u Het Om Te recht verkrijgen DAT DE Gegevens Persoonlijke Rechtstreeks van de ene regelaar naar de andere verzonden is, for this Zover technisch MOGELIJK is. De uitoefening van Het op juiste gegevensportabiliteit doet Geen afbreuk Aan het op juiste annulering (Het OM vrij vergeten geweest te). This is goed Niet van toepassing op de Verwerking het noodzakelijk is for the Uitvoering van Een Taak van Algemeen Belang van in de uitoefening van Een aan de for the Verwerking verantwoordelijke gedelegeerde overheid.

(8) Legal van verzet
U tilt Het juiste OM OM redenen van uw Met intrinsiek specific Situatie, op elk ogenblik Bezwaar te maken Tegen de Verwerking van persoonsgegevens de op u betrekking Hebben overeenkomstig artikel 6 (1) (e) of (f) van de AVG; this also for geldt profiel ring op basis this Bepalingen. De Persoon van de responsible is for the Persoonlijke Gegevens Niet meer te verwerken, tenzij zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen for the Verwerking de de sue, recht en vrijheden van de betrokkene opwegen Tegen, van de Verwerking is for the vaststelling, de uitoefening van de Verdediging van juridische beweert Kunnen aantonen.

Zoals Persoonlijke Gegevens verwerkt Om Te direct mail Beheren geweest, pikhouwelen u Het Om Te recht alle tijde Bezwaar te maken Tegen de Verwerking van Persoonlijke Gegevens met betrekking doden en Utrecht met het Doel van dergelijke advertenties; this is also van application op profiel ring Voor Het Zover toegetreden Houdt ontmoette dergelijke direct mail. Wanneer u Bezwaar verhoogt Tegen de Verwerking for directmarketingdoeleinden, Zullen de persoonsgegevens for this Niet meer doeleinden verwerkt geweest.

Utrecht met het gebruik van betrekking dode diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG, Kunt u uw Met heel OM aan te Bezwaar tekenen, Uitvoeren technische specificaties gebruiken via Geautomatiseerde procedures.

U staat Het vrij OM, om redenen van uw Met eigen specific Situatie, Bezwaar te maken Tegen de Verwerking van Persoonsgegevens betrokken u for Wetenschappelijke historische onderzoeksdoeleinden van for statistische doeleinden op Grond van artikel 89, lid 1, tenzij: de Verwerking is noodzakelijk OM Een Taak van openbaar Belang te vervullen.

Het vrij op Bezwaar Kan op elanden moment dat geweest uitgeoefend deur contact op te Nemen met de respectieve verantwoordelijke persoon te vermelden.

(9) Geautomatiseerde beslissingen van geval tot geval, inclusief profilering

U heeft het recht, niet een uitsluitend op een geautomatiseerde - met inbegrip van profilering - tot onderwerp gebaseerde beslissing die zich zal ontvouwen via juridische gevolgen of ernstig wordt op een soortgelijke manier. Dit is niet van toepassing als de beslissing:

a. noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking,

b. Is geautoriseerd door de wetten van de Unie of de lidstaten, die onderhevig is aan laden en deze wetgeving adequate maatregelen te nemen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene of waarborgen bevat

c. met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De verantwoordelijke neemt passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te garanderen, met inbegrip van ten minste het recht op het verkrijgen van de interventie van een persoon van de kant van degenen die verantwoordelijk zijn, om een ​​verklaring van zijn eigen positie en aan te vechten de beslissing behoort.

Dit recht kan door de betrokkene te allen tijde worden uitgeoefend door zich tot de verantwoordelijke persoon te richten.

(10) Klachtrecht bij een toezichthoudende autoriteit
Ze hebben ook, niettegenstaande enige andere wijze administratieve of het beroep, het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun woonplaats, hun plaats van werk of de locatie van de vermeende overtreding, indien de betrokkene van oordeel is dat de verwerking van die hen aangaan persoonlijke gegevens zijn in strijd met deze verordening.

(11) Recht op effectieve rechtsmiddelen
Ze hebben zonder afbreuk te doen aan alle beschikbare administratieve of buitengerechtelijke weg, met inbegrip van het recht om een ​​beroep op een autoriteit op grond van artikel 77 DSGVO het recht op een effectief rechtsmiddel, indien zij menen dat je, met als titel voor deze regeling rechten, als gevolg van het niet in overeenstemming is met geschonden door deze verordening met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Adobe Typekit gebruiken

We gebruiken Adobe Typekit voor het visuele ontwerp van onze website. Typekit is een service van Adobe Systems Software Ireland Ltd. die ons toegang verleent tot een lettertypebibliotheek. Om de lettertypen te integreren die we gebruiken, moet uw browser verbinding maken met een Adobe-server in de VS en het lettertype downloaden dat we nodig hebben voor onze website. Adobe ontvangt de informatie dat uw website is gebeld vanaf uw IP-adres. Voor meer informatie over Adobe Typekit, raadpleegt u het privacybeleid van Adobe, deze is hier te vinden: www.adobe.com/privacy/typekit.html